Εγγύηση χαμηλότερης τιμής

Η P Kontopoulos παρέχει στους πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος τη δυνατότητα αντιστοίχισης τιμής (price match) της τιμής που καλούνται να πληρώσουν, αν πριν από την ηλεκτρονική (online) αγορά οποιουδήποτε είδους εντοπίσουν στον ανταγωνισμό το ίδιο προϊόν σε φθηνότερη τιμή, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Για να είναι έγκυρη η απαίτηση, θα πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος το ίδιο προϊόν να εμφανίζεται στον ανταγωνισμό σε απόθεμα και σε χαμηλότερη τιμή από την προσφερόμενη από το pkontopoulos.com τιμή.

 

2. Ως ανταγωνισμός νοείται ο εκάστοτε ανταγωνιστής που διαθέτει ηλεκτρονικό (online) κατάστημα και τουλάχιστον ένα φυσικό κατάστημα, και επιπλέον εδρεύει εντός Ελλάδας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

 

3. Η σύγκριση τιμών θα πρέπει να αφορά ακριβώς το ίδιο προϊόν και όχι παραπλήσιο. Τυχόν πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων μαζί με το συγκρινόμενο προϊόν δεν καλύπτονται και δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο, διαθέσιμο και ότι η χαμηλότερη τιμή αυτού θα πρέπει να αφορά την ακριβή τιμή διάθεσής του και όχι την τιμή που τυχόν θα προσφέρεται στον καταναλωτή από εξάρτηση της αγοράς του με ειδικές προσφορές, ενέργειες, προνόμια ή εκπτώσεις.

 

4. Διαδικασία αντιστοίχισης τιμής:

  • Ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pkontopoulos.com σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο (link ή άλλο στοιχείο), από όπου να αποδεικνύεται ότι το ίδιο ακριβώς προϊόν προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή στον ανταγωνισμό.
  • Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η P Kontopoulos θα αντιστοιχίσει την τιμή του ανταγωνισμού (price match).

 

5. Η παρούσα Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

  • εάν η χαμηλότερη τιμή αφορά τιμολόγηση κάτω του κόστους αυτών, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο νόμο και στη νομολογία,
  • εάν η χαμηλότερη τιμή δεν είναι τιμή λιανικής πώλησης,
  • εάν η χαμηλότερη τιμή αφορά την πώληση του ιδίου προϊόντος μεταχειρισμένου και όχι καινούργιου,
  • εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει σε περίοδο εκπτώσεων ή αφορά σε εκθεσιακά προϊόντα, σε προϊόντα που αποτελούν μέρος πακέτου προσφοράς, ή σε προϊόντα που αποκτώνται μέσω ειδικών προνομίων ή/και ειδικών συμφωνιών με τον πελάτη,
  • εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού,
  • εάν το ανταγωνιστικό κατάστημα είναι σταθερά εκπτωτικό (discount store).

 

6. Η P Kontopoulos διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσας εμπορική πολιτική της καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.